Welkom bij Febelux!

Welke bedrijven zijn lid bij Febelux?

 1. Elk lid is een officieel geregistreerd bedrijf of een natuurlijke persoon met een geldig BTW nummer.
 2. Minimum 50% van de omzet van de aangesloten organisatie of persoon is gelinkt aan event gerelateerde activiteiten
 3. Elk lid verbindt zich tot het respecteren en naleven van de Febelux gedragscode.
 4. Kandidaat leden gaan akkoord met de toetredingsprocedure en voorzien daartoe de juiste

Hoe word je een Febelux lid?

 1. Een volledig ingevuld lidmaatschapsformulier en een ondertekend exemplaar van de gedragscode dienen als officiële aanvraag aan de association manager van Febelux bezorgd te worden.
 2. De aanvraag tot lidmaatschap wordt voorgelegd aan de leden van de raad van bestuur.
  Indien er geen redelijke bezwaren zijn, wordt de aanvraag goedgekeurd. Indien er elementen zijn die het lidmaatschap in vraag stellen, zullen deze verder besproken worden met het aanvragende bedrijf.
 3. De lidmaatschapsfactuur wordt digitaal aan de hoofdcontactpersoon van het nieuwe lid-bedrijf bezorgd. Deze dient betaald te worden binnen 30 dagen na facturatiedatum. Van zodra het lidmaatschap betaald is, is het lidmaatschap officieel en ontvangt het nieuwe lid-bedrijf de servicekaarten en dergelijke.

 

Gedragscode: Wat wordt verwacht van een Febelux lid?

 1. Febelux leden worden verwacht te handelen volgens de geldende wetten, de regelgeving en de principes van eerlijke en verantwoorde handel.
 2. Febelux leden verklaren dat ze niet veroordeeld zijn voor deelname aan criminele organisatie, omkoping, fraude of het witwassen van geld. Noch voor misdrijven die de professionele integriteit kunnen aantasten.
 3. Febelux leden worden geacht hun verplichtingen m.b.t. belastingen, BTW en sociale bijdragen stipt na te komen.
 4. Febelux leden wordt gevraagd om de federatie in te lichten over aangelegenheden die een negatief effect kunnen hebben op de reputatie van de federatie of de industrie. Indien nodig verlenen zij alle medewerking aan de federatie en andere bevoegde instellingen om eventuele gemelde klachten te onderzoeken.
 5. Febelux leden zijn zich bewust van hun (maatschappelijke) impact en nemen dus hun verantwoordelijkheden in acht op vlak van duurzaamheid naar o.a. mens, maatschappij, milieu…
 6. Febelux leden gedragen zich verantwoordelijk en integer in hun dagelijkse bedrijfsvoering. Ze dragen ethische waarden en normen hoog in het vaandel.
 7. Febelux leden zullen hun (potentiële) opdrachtgevers en klanten ten allen tijde transparant en deugdelijk vooraf informeren over de voorwaarden en de kosten die verbonden zijn aan de te verrichten opdracht. Febelux leden verbinden zich ertoe enkel aanbevelingen te doen die ze nadien ook kunnen waarmaken, en hun engagementen naar hun klanten en opdrachtgevers toe ook waar te maken
 8. De Febelux leden houden zich aan de (ongeschreven) regels van fair play en verbinden zich ertoe een dergelijke houding aan te nemen in geval van concurrentie met andere dienstverleners.
 9. Febelux leden gaan respectvol om met elkaar, hun klanten, hun leveranciers en andere stakeholders. Zij nemen de regels van eerlijkheid, betrouwbaarheid en fatsoen in acht en voorkomen misleiding en discriminatie van wie dan ook.
 10. Febelux leden ondersteunen instructies, richtlijnen of adviezen die uitgevaardigd worden door de federatie en aligneren zich aan normeringen en veiligheidsstandaarden in de sector.
 11. Febelux leden engageren zich om bij te dragen aan het verder promoten en professionaliseren van de federatie en de sector door o.a. actief hun kennis te delen.
 12. Van Febelux leden wordt verwacht dat zij een actieve rol opnemen en één of meerdere keren per jaar deelnemen aan de activiteiten die voor hen georganiseerd worden.
 13. Febelux leden verbinden zich ertoe de nodige informatie, die de beroepsvereniging behoeft om haar taken naar behoren te kunnen vervullen, ter beschikking te stellen. Deze informatie zal steeds vertrouwelijk behandeld worden.
 14. Febelux leden verbinden zich ertoe hun lidmaatschap en eventuele andere bijdragen te betalen binnen de 30 dagen na factuurdatum.

 

Algemene voorwaarden: 

 1. Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant, zelfs al worden deze laatste nadien meegedeeld. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. De klant erkent uitdrukkelijk deze voorwaarden gelezen te hebben en ze integraal en zonder voorbehoud goed te keuren.
 2. Hoewel Febelux er alles aan doet de vermeldingen op de website correct voor te stellen, kan het uitzonderlijk gebeuren dat bepaalde gegevens fouten bevatten. Indien een vermelding op de website een kennelijke vergissing bevat, behoudt Febelux zich het recht voor om eventuele orders die op basis van die kennelijke vergissing tot stand zijn gekomen, te annuleren.
 3. Febelux doet al het mogelijke om de hoogste kwaliteit te garanderen in haar dienstverlening. De klant erkent evenwel dat Febelux niet aansprakelijk kan worden gesteld indien in uitzonderlijke gevallen bepaalde informatie die in het kader van die dienstverlening aan de klant wordt gegeven, niet–geactualiseerde of onjuiste informatie bevat, behalve in geval van opzettelijke fout of bedrog in hoofde van Febelux of haar aangestelden.
 4. De gegevens die de klant ingeeft bij het plaatsen van bestellingen, worden beheerst door de algemene privacyverklaring van Febelux. De klant is verantwoordelijk voor het correct doorgeven van zijn/haar gegevens, alsook van wijzigingen aan deze gegevens. Febelux kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van gegevens die door de klant gewijzigd werden, maar niet aan Febelux werden doorgegeven.
 5. Wanneer één van de partijen haar contractuele verplichtingen niet nakomt, heeft de andere partij het recht om, na ingebrekestelling, hetzij haar verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien aan de ingebrekestelling geen nuttig gevolg wordt gegeven binnen de acht werkdagen.
 6. Tenzij anders bepaald op de factuur, zijn alle facturen contant betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum. Bij gehele of gedeeltelijke wanbetaling op de vervaldatum, zal het openstaande bedrag automatisch en zonder de noodzaak van voorafgaande ingebrekestelling, verhoogd worden met de intrest bedoeld in artikel 5 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties en een schadevergoeding van 10%. Febelux houdt zich in dat geval tevens het recht voor alle lopende leveringen op te schorten tot de volledige betaling van hoofdsom, intresten en schadevergoeding, onverminderd elk ander wettelijk of contractueel verhaal. Eventuele andere openstaande factuurbedragen worden onmiddellijk en integraal opeisbaar.
 7. Febelux behoudt alle intellectuele rechten op de producten en diensten die zij aanbiedt. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, kan een bestelling van goederen en/of diensten op geen enkele manier beschouwd worden als een gehele of gedeeltelijke overdracht van rechten op deze producten en/of diensten, noch op de door Febelux of de onder haar ressorterende organisaties gedeponeerde woord– of beeldmerken.
 8. Het aanvaarden van de Code of Conduct en dat bij het overtreden van deze gedragscode Febelux kan overgaan tot uitsluiting van het lidmaatschap.
 9. Het Febelux lidmaatschap wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd en kan enkel schriftelijk opgezegd worden en dit ten laatste 3 maanden voor het einde van het lopende kalenderjaar.
 10. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Eventuele geschillen die in het kader van deze overeenkomst rijzen, kunnen enkel voor de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel worden gebracht.

 

 

 

 

 

 

Febelux

Beroepsfederatie voor beurs-, congres- en eventindustrie

Contactgegevens

Belgiëplein 1
1020 Brussel
België

Twitter · LinkedIn
+32 (0) 484 05 66 88
+32 (0) 2 474 83 90
info@febelux.com
https://www.febelux.com